دانشجویان صنایع امیرکبیر

دانشجویان صنایع دانشگاه امیرکبیر - ورودی 87